Integritetspolicy Scanstrip


Vår personuppgiftshantering
Scanstrip respekterar den personliga integriteten och har som ambition att endast samla in personuppgifter som är adekvata och relevanta för vår verksamhet i enlighet med tillämplig lag.

Denna integritetspolicy syftar till att informera företrädare för Scanstrips kunder, leverantörer, samarbetspartners och kontakter (våra ”Partners”) om Scanstrips personuppgiftsbehandling.

Informationen i integritetspolicyn gäller såvida inte Scanstrip meddelar något annat när personuppgifterna samlas in.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Begreppet personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera en person såsom namn, adress, e-post, IP-nummer och andra kontaktuppgifter till våra Partners företrädare.

Scanstrip kan samla in personuppgifter direkt från våra Partners i samband med att dess företrädare kontaktar eller träffar Scanstrips medarbetare, besöker Scanstrips webbplatser, öppnar nyhetsbrev, laddar ner Scanstrips material eller använder Scanstrips produkter eller tjänster.

Syftet med vår behandling
Scanstrip samlar in och behandlar personuppgifter om våra Partners företrädare i följande syften:

  1. För att fullgöra Scanstrips skyldigheter enligt ett avtalsförhållande mellan Scanstrip och våra Partners eller när ett sådant förhållande upprättas;
  2. För att effektivisera kommunikationen och förehavandena mellan Scanstrip och våra Partners (kundvård);
  3. För att hantera frågor och andra förfrågningar som rör Scanstrips produkter och tjänster;
  4. För att säkerställa fullgörandet av juridiska skyldigheter samt för efterlevnad av avtal;
  5. För marknadsföring, enkäter och kommunikation;
  6. För att med hjälp av cookies ge användare möjlighet att återgå till vissa webbplatser utan att behöva ange uppgifter som redan har angetts på nytt;
  7. För att sammanställa statistik över mönster och trender för trafiken på Scanstrips webbplats eller användningen av andra applikationer eller programvaror.

Överlämning av personuppgifter till tredje part
Scanstrip överlämnar inte personuppgifter till tredje part om det inte fordras för något av ovan nämnda syften. Personuppgifter överlämnas endast till tredje part inom EU/EES om mottagaren följer Scanstrips interna regler för skydd av personuppgifter. All eventuell överlämning av personuppgifter till tredje part utanför EU/EES sker enligt EU:s modellklausuler eller liknande konstruktioner.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande kan berörd individ närsomhelst dra tillbaka sitt medgivande såvida detta inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen.

Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Berörda individer har vidare rätt att kostnadsfritt begära information från Scanstrip om vår användning av dessas personuppgifter, begära att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt att få del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Scanstrip skyddar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och datasäkerhet.

Lagringsperiod
Scanstrip gör en regelbunden gallring och sparar endast personuppgifter rörande våra Partners företrädare så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att Scanstrip kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagra personuppgifter även under längre perioder.

Klagomål
Om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).


Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring den här policyn är du välkommen att kontakta oss enligt följande:
Scanstrip AB
Adress: Box 17, 236 21 Höllviken
Besöksadress: Kungstorpsvägen 8C, 236 32 Höllviken
Telefon: +46-(0)40-231222
E-post: info@www.scanstrip.se